Projekty

Názov projektu: Projekt na ochranu práv priemyslového vlastníctva - REMOSKA s.r.o.

Registračné číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0012589
INOVÁCIE - Projekt na ochranu práv priemyslového vlastníctva - Výzva II

Predmetom projektu je udelenie práv ochrany priemyslového vlastníctva v krajinách EÚ aj mimo EÚ.

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť a je financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.

Názov projektu: Podpora exportných príležitostí spoločnosti REMOSKA s.r.o. na svetových trhoch

Registračné číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012981
MARKETING - Výzva III

Predmetom projektu je celkové posílenie exportných aktivít spoločnosti REMOSKA s.r.o. a jej medzinárodnej konkurencieschopnosti a prostredníctvom individuálnych účastí na vybraných veľetrhoch a výstavách v zahtraničí.

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť a je financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.